Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN

657 / 4-B KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 2 nci hususunun (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam 8 kontratlı işçi alınacaktır.

I- GENEL KAİDELER (Tüm Unvanlar İçin):

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış yahut tecil ettirmiş olmak)

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus hataları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık ve fuhuş hatalarından mahküm olmamak.

c. Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın saklı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus kabahatlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilmemek.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla sıhhat açısından vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak.

8. Tüm konumlar için haftalık çalışma müddeti (40) saati aşmayacak biçimde ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde vazife yapma (gece dahil) kaidesini kabul etmek, vardiyalı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak.

9. Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

10. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda yer alan, “Sözleşmeli işçinin hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” amir karar gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

B-BAŞVURU EVRAKLARI, FORMU, YERİ VE TARİHİ

Müracaat sırasında aşağıda listelenen evrakların teslimi zaruridir.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti yahut e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet dokümanı.

3. 2020 yılı KPSS (P93) yahut KPSS (P94) puan tipinden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç evrakı.

4. Askerlik Durum Evrakı (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)

5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu doküman oluşturulacaktır.

6. İsimli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)

e-devlet üzerinden “Adli Sicil Sorgulama Formu” sekmesi ile isimli sicil kaydı temini için, uygulanacak süreç adımları aşağıdaki belirtildiği halde olmalıdır.

-Kurum Tipi : Resmi

-Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti

-Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuranlar için:

-Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı (Kadın ve Erkek adaylar)

*** Her aday ilan edilen takımlardan, listede yer alan yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

*** Müracaatta bulunacak adayların üstteki dokümanları tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları mecburidir. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda istenilen evrakların son müracaat tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son müracaat tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan müracaatlar sürece konulmayacaktır.

*** Müracaatlar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi prestijiyle başlayacak olup 22/04/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Müracaat Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü- Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1 Çankaya/Ankara

C- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen dokümanları eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları sürece alınmayacaktır.

*Yerleştirme süreci, yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, genel kaideler ile konumla ilgili aranan özel kaideleri taşıyan adaylar ortasından 2020 KPSS (B) kümesi ilgili puan çeşidi sıralaması temel alınmak suretiyle yapılacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 29/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek öteki evraklar ve evrak teslim hali ile müddeti hakkında bilgiler yer alacaktır. Müddeti içinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere müracaat yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi sonucunda misyona başlayacaktır.

*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın mühleti içerisinde misyonuna başlamayanların yahut kontrat imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar ortasından muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran yerleştirme yapılacaktır.

*İlan edilen konumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen kurallardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların kontratları yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal süreç yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan ötürü bir hak argüman edemeyecektir.

*İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

***İlanen duyurulur.

İşçi Daire Başkanlığı Bağlantı Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 2126 – 0312-210 3460 – 0312-210 3438

Bir yorum bırakın