Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

GÜÇ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1- 17/3/2014 tarihli ve 2014/6124 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” formunda değiştirilmiştir.

UNSUR 2- Birebir Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, mevcut öbür bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“i) Güç Dönüşüm Dairesi Başkanlığı.”

UNSUR 3- Birebir Yönetmeliğe 15/A hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/B hususu eklenmiştir.

“Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

UNSUR 15/B- (1) Güç Dönüşüm Dairesi Başkanlığının misyon ve yetkileri şunlardır: a) Güç piyasasında güç siyasetleri ve Kurumun sorumluluk alanları çerçevesinde araştırma – geliştirme faaliyetleri ile yenilikçi siyaset ve projelerin izlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, desteklenecek araştırma- geliştirme ve yenilikçi projelerin tespiti, sağlanacak takviyelerin kapsamının ve ölçüsünün belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi ile bu kapsamda elde edilen çıktıların ilgili piyasa süreçlerinde kıymetlendirilmesine dair çalışmalar yapmak.

b) Genel siyasetler çerçevesinde güç piyasalarının tamamlayıcısı mahiyetindeki yahut bağlantılı olduğu karbon piyasası, emisyon ticareti, yeşil sertifika ve gibisi piyasa ve süreçlerin tasarımı, mevzuatının geliştirilmesi, uygulamaya geçirilmesine dair çalışmalar yapmak, uygulamayı izlemek, gözetmek ve yönlendirmek.

c) Güç piyasasında dijitalleşme sürecini izlemek, bu alanda siyaset ve proje teklifleri geliştirmek, belirlenen siyasetlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, projelerin uygulamasını izlemek ve yönlendirmek.

ç) Fosil yakıtları ikame yahut destekleyici olarak kullanılabilen hidrojen, biyoyakıtlar, sentetik ve parafinli yakıtlar, biyometan ve gibisi alternatif yakıtların güç piyasasında kullanılmasına yönelik araştırmalar yapmak, mevzuat geliştirmelerine, bu tıp yakıtların kullanılmasına ait müsaade ve izleme süreçlerinin tasarlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlamak.

d) Elektrikli araçlara elektrik eneıjisi temininin sağlandığı şarj istasyonlarının, standartlara ve birlikte çalışabilirlik aslına uygun olarak kurulması ve işletilmesine ait süreçler ile şarj hizmetinin verilmesine dair mevzuat geliştirmek, mevzuatın gereklerini yerine getirmek; şarj hizmeti sunacak şahısların piyasaya giriş müsaadelerine ve piyasadaki faaliyetlerinin izlenmesi ve yönlendirilmesine dair iş ve süreçleri yapmak.

e) Güç ve ilgili öteki siyasetler çerçevesinde bu unsur kapsamındaki iş ve süreçlere ait projeksiyonlar yapmak, projeksiyonların hazırlanmasına temel modeller geliştirmek, temin etmek ve kullanmak.

f) Bu unsur kapsamındaki faaliyet, iş ve süreçlere dair farkındalığın artırılması ve tüketici haklarının korunmasına dair çalışmalar yapmak.

g) Vazifeleriyle ilgili bahislerde mevzuat taslakları hazırlamak.

ğ) Lider tarafından verilen gibisi misyonları yapmak.”

HUSUS 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 5- Bu Yönetmelik kararlarını Lider yürütür.

Bir yorum bırakın